Търсене
Новини Полезно Връзки Форум Контакти

Обединени каталози и БД
Чужди списания
Чужди бази данни
Свободни ресурси
Дигитални колекции
Нови книги
Текуща периодика

Услуги

 

ИЗДАВАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКА КАРТА

    за 1 ден                 -         2 лв.

    за 1 месец            -         4 лв.

    за 1 година           -         6 лв.

ОБСЛУЖВАНЕ С ФОНДОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА

Ползването на литература става само в читалнята на ЦСБ (книги, монографии, дисертации, учебници, речници, енциклопедии, периодични и продължаващи издания).

Библиотечните материали могат да се запазват за определен срок. 

Осигурена е възможност за копиране и сканиране на документите.

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ В СТРАНАТА

 Доставка на документи от фондовете на ЦСБ ( в книжен или в електронен формат):

    - доставка на оригинален документ – 3 лв. + пощенски разходи

    - доставка на копие на документ – 10 ст. на стр. + пощенски разходи

    - доставка на сканирано изображение – 20 ст. на стр.

ИЗДИРВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ ПО СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Търсене в традиционните и електронните каталози и бази данни – 20 ст. на заглавие

ДРУГИ УСЛУГИ В ЧИТАЛНЯТА

Копиране на библиотечни документи от фонда на ЦСБ:

    - формат А4 -10 ст. на стр.

    - формат А3 - 20 ст. на стр.

Копиране на външни материали:

    - формат А4 - 10 ст. на стр.

    - формат А3 - 20 ст. на стр.

Компютърни услуги:

    - разпечатване – 10 ст. на стр.

    - сканиране – 20 ст. на стр.

    - прехвърляне на информация – 20 ст. на файл

    - изпращане по e-mail – 50 ст. на файл

    - Интернет достъп – безплатен за читатели на ЦСБ

АВТОМАТИЗИРАНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

    - чрез електронния каталог на ЦСБ

    - чрез достъп до информационни бази данни (локални и чужди)

ИНФОРМАЦИОННИ СПРАВКИ

Тематични справки по заявена тема (включват библиографски описания на публикации по темата и пълнотекстови документи)

СПРАВКИ ЗА ЦИТИРАНИЯ

Списък на цитиранията на публикациите на български учени в български и чужди периодични издания

СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Копие на съдържанието на списания, получавани текущо в ЦСБ (по заявка)

 

 

 

 

      

Назад Горе