Търсене
Новини Полезно Връзки Форум Контакти

Обединени каталози и БД
Чужди списания
Чужди бази данни
Свободни ресурси
Дигитални колекции
Нови книги
Текуща периодика

Полезна информация


Резултат с изображение за impact factor

Според Правилника на МОН
(чл.6, ал.1, т.1 и Приложение 2) при наблюдението, оценката и анализа на научноизследователската дейност на научните организации в България, ще се вземат предвид критериите на световните научни бази данни Web of Science, Scopus и Google Scholar. Те използват различни измерители на качеството, влиянието и значимостта на научните списания.

Web of Science: Импакт фактор (IF) - може да се провери чрез приложението Journal Citation Reports (JCR) или на http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR  

Scopus: Импакт ранг (SJR) - SCImago Journal Rank (SJR). Освен него Scopus има още два измерителя - Source Normalized Impact per Paper (SNIP) и The Impact per Publication (IPP).

Google Scholar има свои измерители на научните списания. Във всяка тематична област се обявяват 20-те най-престижни световни списания (по категории и подкатегории). Например: Agronomy & Crop Science, Animal Behavior & Ethology, Animal Husbandry, Food Science & Technology, Soil Sciences и т.н.

Съществуват и други измерители на научния принос, които обаче не се вземат предвид при оценката на българските научни списания. Такива измерители са:

SJIF (Scientific Journal Impact Factor)            http://sjifactor.com/

GIF (Global Impact Factor)                http://globalimpactfactor.com/

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) отразява цитирането на публикации в научни списания на кирилица, включени в системата РИНЦ.

Профил на учения

Добре е учените да имат профил в Google Scholar. В него автоматично се определя индивидуалният измерител на научния принос на автора - h-index (индекс на Хирш), според цитиранията в източниците, обхващани от Google Scholar.

Назад Горе