Търсене
Новини Полезно Връзки Форум Контакти

Обединени каталози и БД
Чужди списания
Чужди бази данни
Свободни ресурси
Дигитални колекции
Нови книги
Текуща периодика

Обединени каталози в областта на аграрните науки
Обединените каталози на Националния аграрен научноинформационен комплекс „НАНИКо” съдържат информация за всички книги, списания, периодични сборници и дисертации, налични във фондовете на четирите библиотеки, участващи в консорциума – Централна селскостопанска библиотека при Селскостопанска академия в София и библиотеките на Аграрния университет в Пловдив, Тракийския университет в Стара Загора и Лесотехническия университет в София.

База данни „Аналитични описания на статии представлява обща електронна картотека с аналитични описания на научни публикации от периодичните издания, получавани в аграрните библиотеки.

Достъпът до обединените електронни каталози и бази данни е свободен. Можете да търсите информация по ключови думи, автор, заглавие, година и др. По email можете да заявите копие от интересуващите ви статии или да получите информация как да ползвате книгите и дисертациите чрез съответната библиотека. Сканирането, разпечатването и изпращането на материали се заплаща по тарифите на съответната библиотека.

Ако се затруднявате да търсите информация самостоятелно, можем да ви изготвим тематична справка по зададени от вас ключови думи (заплащането е по калкулация). За контакти се обръщайте към библиотеките от консорциума или пишете на agrolib@abv.bg

Обединените ресурси са достъпни на адрес: http://ilib.cntibg.net:8181/

.

Назад Горе