Търсене
Новини Полезно Връзки Форум Контакти

Обединени каталози и БД
Чужди списания
Чужди бази данни
Свободни ресурси
Дигитални колекции
Нови книги
Текуща периодика

On-line ресурси

Web of Science

Реферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуствата и хуманитарните науки. Достъпна е също патентна информация, фактографска база данни  за наукометричен анализ и търсене сред 9200 списания на 45 езика.
Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес: http://www.isiknowledge.com


ScienceDirect

Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените, медицинските, биологичните и хуманитарните науки.

Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес: http://www.sciencedirect.com

 

 


База данни, съдържаща реферати и библиографски описания на публикации от над 16 000 списания с широко интердисциплинарно покритие.

Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес: http://www.scopus.com

AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology

AGRIS e международна информационна система за аграрни науки и технологии под егидата на ФАО. Обхваща всички области на земеделието, хранителната и горската промишленост. Освен статии от списания и книги, в AGRIS се въвеждат и дисертации, научни трудове, доклади от конференции и други материали, до които няма достъп по каналите на традиционния библиотечен обмен. Съдържа реферати на включените в системата публикации, като се осигурява линк към пълния текст, когато е наличен. Базата е достъпна на адрес: http://agris.fao.org/

Националният AGRIS център за България е в Института за информационно осигуряване на системата. Негова основна задача е въвеждането в AGRIS на реферати на българските научни статии в областта на земеделието и хранителната промишленост, както и извършването на информационни справки по заявка на потребителите. За контакти: ipu@abv.bg


EBSCO

http://search.epnet.com

Базите данни на EBSCO предлагат реферати и пълен текст на публикации от най-престижните световни научни периодични издания. Ползването на базите е възможно от всеки компютър с интернет връзка. На страницата има подробни указания и примери за различни стратегии на търсене. Може да се види и пълния списък на списанията, разкрити във всяка база. Информацията, която предлагат базите, е основно на английски език.

Подробна информация и пароли за достъп могат да се получат в читалните на всички научни библиотеки или като ни пишете на agrolib@abv.bg

След влизане от посочения по-горе интернет адрес с паролите на съответната библиотека, се избират EBSCOhostWeb или EBSCOhost Text Only. Маркират се една или няколко бази данни, в които ще се търси информация. Препоръчваме следните: Academic Search Premier (политематична база данни с научна информация във всички области на знанието), MEDLINE (за медицина, включително и ветеринарна, има и животновъдство), CAB Abstracts от 1990 г. досега - за земеделие, екология и природни науки, GreenFILE (за екология, устойчиво земеделие, рециклиране, енергийни източници).

Избират се съответните бази данни, дава се Continue и се отива към търсачката. При умело боравене с различните инструменти и правилно съчетаване на ключовите думи можете лесно да достигнете до интересуващите ви публикации. Много от тях имат препратка към пълния текст (Full Text). Можете да разгледате резюметата и да съберете интересуващите ви статии в папка (Add to folder), след което преглеждате събраното (вдясно -> Folder View) и го запазвате на компютъра си, принтирате го или го изпращате по email. Отляво се дават близки теми, по които също може да се търси. За по-подробни инструкции ползвайте Help – горе вдясно. След като приключите търсенето, излизате с Exit – горе най-вдясно.

 
   

SciVerse Hub beta - обща платформа за ScienceDirect, Scopus и Scirus 

Посредством иконата на SciVerse в горната част на менюто за управление, потребителите могат да избират къде да търсят - в Scopus, ScienceDirect или в общата платформа SciVerse, както и да превключват от една база в друга.

Новата обединяваща платформа SciVerse Hub предоставя на потребителите на ScienceDirect и Scopus три нови възможности за търсене:

- Търсене само в методическата/експериментална част на публикациите в ScienceDirect

- Показване на резултатите от търсенето във вид на цели фрази, с което по-бързо се открива необходимото съдържание

- Показване на списък с най-продуктивните автори в съответната област с връзки към публикациите им в Scopus

Повече подробности относно ползването на SciVerse може да се намерят на адрес: www.info.sciverse.com.ProQuest

Пълнотекстова мултидисциплинарна база данни в областта на бизнеса, икономиката, хуманитарните науки и др. Разкрива съдържанието на повече от 12 000 периодични издания, 9000 от тях в пълен текст, пълното съдържание на над 550 вестника, 30000 дисертации, 50000 индустриални и фирмени профили, доклади и пр.
Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес: http://proquest.umi.com/login

 

 


Библиографска база данни в областта на биология, биомедицина и фармация.

Индексира 5 000 списания по биомедицина от 70 страни.

Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес: http://www.embase.com

 


ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ЧУЖДИ БАЗИ ДАННИ

Ръководство за работа с EBSCOHOST

- допълнителни информационни материали

Ръководство за работа с ScienceDirect

- интерактивно онлайн ръководство за работа

Ръководство за работа с SCOPUS

- ръководство за използване на h индекса в Scopus

- интерактивно онлайн ръководство за работа

Ръководство за работа с ISI Web of Knowledge

- допълнителни информационни материали

Ръководство за работа с EndNote Web®

Ръководство за работа с ProQuest

- други обучителни материали за ProQuest

Ръководство за работа с Embase

Ръководство за работа с Engineering village

Назад Горе