Търсене
Новини Полезно Връзки Форум Контакти

Обединени каталози и БД
Чужди списания
Чужди бази данни
Свободни ресурси
Дигитални колекции
Нови книги
Текуща периодика
Инициативата “Отворен достъп”
Една от актуалните задачи на съвременните научни организации е поддържането на репозиториуми или научни архиви, осигуряващи свободен достъп до електронните публикации на учените от организацията. Традиционно тази дейност се поема от библиотеките.

През последните години все повече набира скорост инициативата “Отворен достъп” (Open Access Initiative). Става въпрос за свободен, открит достъп до научната информация, което води до коренна промяна в традиционната схема за разпространение на научните знания.

Овтореният достъп до научно съдържание и данни е приоритет на Европейската комисия. Един от приоритетите на програмата “Хоризонт 2020” е оптимизирането на движението и трансфера на научното знание и на достъпа до него. В тази връзка се препоръчва на държавите-членки да работят за осигуряване на свободен достъп до научна информация и подобряване на нейното съхранение. ЕК очаква от учените да депозират своите научни публикации в институционални или специализирани електронни хранилища (репозиториуми) и да осигурят отворен достъп до тях съобразно приетите правила.Достъпността на научните резултати може да се окаже ключов фактор за развитието на българското земеделие, а това е и основна задача на българската аграрна наука. В момента една съществена част от тези резултати остават скрити за широката общественост, въпреки усилията на научните организации да ги популяризират. Това са различните научни разработки, технологии, материали от конференции, практически семинари, дипломни работи, дисертации, отчети на проекти, предпечатни издания (препринти), както и рецензирани статии, публикувани в списания (постпринти), до които достъпът е ограничен. Особено важно е да има свободен достъп до научните разработки с външно и целево финансиране. Те трябва да са отворени за широката общественост. В много страни се изисква задължително публично оповестяване и свободен достъп до научните разработки, финансирани от външни източници в рамките на различни програми и проекти.

В Централна селскостопанска библиотека (присъединена към Института по аграрна икономика при Селскостопанска академия) се подготвя изграждането на Обединен научен архив на учените в аграрната област, който да включва както електронни материали на учените (публикувани и непубликувани), така и дигитализираните документи от фондовете на аграрните библиотеки в страната. Свободният достъп до всички тези публикации ще увеличи ползването им и ще допринесе за директното приложение на научните постижения в практиката. Освен това, за потребителите на аграрна информация е много по-удобно да ползват Интернет вместо да ходят в библиотеките, които обикновено са пространствено отдалечени от тях. Главната задача на библиотекарите в тази дейност е да обработват информацията и да я привеждат във вид, удобен за включване в репозиториумите.